GDPR

FIZISKĀS PERSONAS (DATU SUBJEKTA) DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI:
SIA “WebDesignRequest” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā , reģ.nr.40203304368, juridiskā adrese: Ķekavas iela 11-6, Rīga, LV-1058, Latvija) (turpmāk – “WebDesignRequest”), ir Pārzinis, kurs izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā. Šī Privātuma politika nosaka, kā “WebDesignRequest” apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko SIA “WebDesignRequest” ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, līgumiem un citiem avotiem.

Datu apstrādes nolūki
DATUS apstrādā ar nolūku administrēt līdzēju savstarpējas attiecības saistībā ar SABIEDRĪBAS sniegtajiem pakalpojumiem, izrakstīt un izsniegt rēķinus, nodrošināt pakalpojumu rezervāciju un to apmaksu, ka arī drošības līdzekļu rezervāciju, lai realizētu SABIEDRĪBAS likumiskās intereses, ievērojot fiziskās personas (datu subjekta) pamattiesības un brīvības. Ja SABIEDRĪBA vēlēsies/radīsies pamatota nepieciešamība apstrādāt DATUS citiem mērķiem, tiks iepriekš pieprasīta fiziskās personas (datu subjekta) piekrišana šādai DATU apstrādei.

Piekļuve DATIEM un to glabāšana
DATI tiek ierakstīti pakalpojumu līgumos. DATI tiek ierakstīti SABIEDRĪBAS grāmatvedības programmā un pakalpojumu administrēšanas programmās. DATI tiek aizsargāti pret nesankcionētu piekļuvi, un to izmantošana tiek uzraudzīta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Piekļuve programmām un līdz ar to DATIEM ir tikai tiem SABIEDRĪBAS darbiniekiem, kuriem tie ir nepieciešami darba pienākumu izpildei un pakalpojumu pienācīgai sniegšanai. Piekļuve programmām tiek aizsargāta ar drošām parolēm. DATI netiks nosūtīti ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ), ja vien tas nav nepieciešams datu tehniskai datu aizsardzībai.

DATU izpaušana
SABIEDRĪBA ir tiesīga izsniegt DATUS tiesībsargājošām institūcijām, nodokļu pārvaldes un uzraudzības iestādēm, pamatojoties uz likumīgu un motivētu iestādes vai amatpersonas pieprasījumu.

DATU glabāšanas ilgums
DATI tiks glabāti saskaņā ar pakalpojuma līguma darbības laiku. Pēc līguma izbeigšanās DATI vēl tiks uzglabāti tādu laika periodu, lai izpildītu normatīvo aktu prasības.

Datu subjekta tiesības
Fiziskām personām ir tiesības pārbaudīt ar sevi saistītus DATUS, kas nodoti SABIEDRĪBAS rīcībā, pieprasīt tos izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti ar SABIEDRĪBAS pakalpojumu sniegšanu.